Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

  • Andregenerasjons selektiv S1P modulator til behandling av RRMS

  • En kapsel om dagen og ingen hjertemonitorering for de fleste pasienter4

  • Fase 3-studiene oppsummert på 3 min

    Se video →

Peroral behandling for pasienter med RRMS

Zeposia ble godkjent i Beslutningsforum 21. september 2020. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. oktober 2020.1
INDIKASJON: Behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) med aktiv sykdom
definert ved kliniske funn eller 
bildediagnostiske funn.4

Signifikant effekt på attaker, MRI og hjerneatrofi sammenlignet med IFN B-1a4
Les mer

Lavt antall alvorlige infeksjoner og sikkerhetsprofil sammenlignbar med IFN B-1a4
Les mer

Kun en ukes opptitrering av dosen sikrer lav risiko for bradykardi3

Les mer

Ingen øyeundersøkelse før oppstart eller under behandling for majoriteten av pasientene4

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
  1. https://nyemetoder.no/metoder/ozanimod-zeposia (05.10.2020)
  2. Comi G, Kappos L, Selmaj KW, et al; SUNBEAM Study Investigators. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (SUNBEAM): a multicentre, randomised, minimum 12-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019 Nov;18(11):1009-1020.
  3. Cohen JA, Comi G, Selmaj KW, et al; RADIANCE Trial Investigators. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (RADIANCE): a multicentre, randomised, 24-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019 Nov;18(11):1021-1033.
  4. Zeposia (ozanimod) preparatomtale (SPC) www.legemiddelverket.no
triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.