Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Enkel bruk med en kapsel om dagen i fast dosering1

Fast dosering kan tilby mer forutsigbarhet ifht effekt, sikkerhet, ressursbruk og belastning på pasient, helsepersonell og budsjett

Dosering og administrasjon1

Praktisk startpakke med 7-dagers opptitrering av dosen

DAG
1

DAG
2

DAG
3

DAG
4

0,23 mg

én gang daglig

DAG
5

DAG
6

DAG
7

0,46 mg

én gang daglig

Fra dag 8

0,96 mg

én gang daglig

ZEPOSIA kan tas med eller uten mat1

Undersøkelser før oppstart1
 • Komplett blodcelletelling (siste 6 måneder eller etter seponering av tidligere behandling)
 • Transaminaser og totale bilirubinnivåer
 • Baseline EKG skal tas av alle pasienter for å fastslå om det foreligger underliggende hjerteforstyrrelser og evt behov for konsultasjon hos kardiolog
 • Evaluer aktuelle og tidligere legemidler for eventuelle interaksjonera
 • Kartlegg om pasienten har immunitet overfor VZV og hvis ikke, vaksiner minst 1 måned før oppstart
 • Hos pasienter med diabetes mellitus, uveitt eller en sykehistorie med retinasykdom skal øyeundersøkelse utføres før oppstart
 • Utelukk graviditet og informer fertile kvinner om risiko for foster. Effektiv prevensjon må brukes under behandling og i 3 måneder etter avsluttet behandling
Monitorering under behandling1
 • Levertransaminaser og bilirubinnivåer skal måles måned 1, 3, 6, 9 og 12 det første behandlingsåret og deretter regelmessigb
 • Komplett blodcelletelling, inkludert absolutt lymfocyttall anbefales regelmessig under behandlingenc
 • Sjekk blodtrykk regelmessig
 • Se etter endringer i legemidler som gis samtidig
 • For pasienter med diabetes mellitus, uveitt eller tidligere retinasykdom anbefales oppfølgende øyeundersøkelser under behandling. Om synlige symtomer på makulaødem konsulter øyelege direkte
 • Overvåk for infeksjoner, inkludert opportunistiske infeksjoner og maligniteter - spesielt de med samtidige tilstander eller kjente risikofaktorer

aBetablokkere, kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem og verapamil) og sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil, klopidogrel) må brukes med forsiktighet. Samtidig administrering med sterke CYP2C8-induktorer (dvs. rifampin), MAO-hemmere (dvs. selegilin, fenelzin), levende vaksiner og antineoplastiske, immunmodulerende eller ikkekortikosteroide immunsuppressive behandlinger anbefales ikke.1
EKG = elektrokardiogram; MAO = monoaminoksidase; VZV = varicella zoster-virus.

bHvis levertransaminaser stiger over 5 ganger ULN, må det innledes hyppigere overvåking. Hvis levertransaminaser over 5 ganger ULN bekreftes, bør behandling avbrytes til verdiene er normalisert.1
cAvbryt behandling hvis absolutt lymfocyttall < 0,2 x 109/l bekreftes, til nivået når > 0,5 x 109/l.1

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
 1. Zeposia (ozanimod) preparatomtale (SPC) www.legemiddelverket.no
triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.